معرفی

مشخصات فردی

محسن خالصه دهقان

نام - نام خانوادگی : محسن   خالصه دهقان

پست الکترونیکی : mkhdehghan@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات انگلیسی
رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات انگلیسی

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی از 89-87

عضو کمیته تخصصی جذب اساتید زبان انگلیسی استان گیلان از تاکنون -87عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

محسن خالصه دهقان
محسن خالصه دهقان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
^